Formelsammlung Geometrie: Flächen

Fläche Umfang Flächeninhalt Sonstiges
Quadrat

u = 4a A = a
Rechteck

u = 2(a+b) A = ab
Parallelogramm

u = 2(a+b) A = aha = bhb  
Trapez

u = a + b+ c + d  
Rhombus, Deltoid

(Vierecke, deren Diagonalen aufeinander normal stehen)

 
Dreieck

u = a + b + c α + β + γ = 180

(Winkelsumme)

Rechtwinkeliges Dreieck

u = a + b + c a + b = c

(Satz von Pythagoras)

Gleichseitiges Dreieck

u = 3a
Kreis

u = 2rπ A = rπ  
Kreissektor

u = 2r + b

Zurück