on this page: Formae abnormes; Conspectus Generum (excerpts) - Tribus Zamioculcasieae

George Bentham
George Bentham
(1800-1884)
© public domain, source: Wikipedia

The Zamioculcas and Gonatopus
Online Library

Tribus Zamioculcasieae:
Zamioculcas sect. Euzamioculcas, Gonatopus

by George Bentham and Joseph Dalton Hooker.

Excerpts from: Genera Plantarum ad exemplaria imprimis in herbariis Kewensibus servata definita.
Voluminis Tertii Pars II. Sistens Monocotyledonum Ordines XXXIV. Hydrocharideas-Gramineas.
- London 1883. pp. 993-994 - [Gen. PL. III: 993-994]

J. D. Hooker
Sir Joseph Dalton Hooker
(1817-1911)
© public domain, source: Project Gutenberg

index page


index page


Formae abnormes

(excerpt: Zamioculcas)


top


Conspectus generum

(excerpt: Zamioculcasieae)


top


G. Bentham, J. D. Hooker (1883) in: Genera Plantarum. Vol. III. pp. 957; 962.


( … )

FORMÆ ABNORMES.

( … )

Inter genera perianthio donata, in Zamioculcade solo flores superiores etsi revera masculi ovariis bene evolutis instructi sunt.


CONSPECTUS GENERUM.

( … )

Series C. Flores omnes hermaphroditi (Zamioculcade excepto). Perianthium e segmentis 4-8 distinctis.

Tribus X. Zamioculcasieæ. Flores in spadice inappendiculato abortu unisexuales, superiores ovariis effœtis, inferiores antheris effœtis. Perianthii segmenta 4. Herbæ acaules, foliis 1–3-pinnatisectis.

82. ZAMIOCULCAS. Ovarium 2-loculare ; ovula in loculis solitaria, antropa.—Afr. trop. or.

( … )Title page
Genera Plantarum
Title page of Vol. III. (1883)
© Bibliothèque Nationale de France

 
Tribus Zamioculcasieae


top


G. Bentham, J. D. Hooker (1883) in: Genera Plantarum. Vol. III. pp. 993-994.


TRIBUS X.   ZAMIOCULCASIEÆ.

82. Zamioculcas, Schott, Synops. Aroid. 71. — Flores in spadice inappendiculato abortu monoici, superiores ovariis effœtis, inferiores staminibus effœtis v. 0, interspatio 0. Perianthii segmenta 4, cuneato-spathulata, apicibus truncatis incrassatis. Fl. : Stamina 4, filamentis brevibus subclavatis inclusis, apicibus angustatis ; antheræ minutæ, terminales, loculis connectivum superantibus rimulis apicalibus dehiscentibus ; pollen vermiforme. Ovarium effœtum. Fl.  : Stamina 4, imperfecta. Ovarium oblongum v. ovoideum, 2-loculare, in stylum brevem attenuatum, stigmate pulvinari ; ovula in loculis solitaria, subamphitropa, funiculis brevibus placentis septo adnatis affixa, micropyle infera. Fructus … — Herbæ rhizomate brevi v. horizontali, inferne tubera sessilia emittente, superne folia 1-2-pedalia cum inflorescentia parva proferentes. Folia plura, crasse petiolata, imparipinnata, pinnis alternis 6-8-jugis, v. bipinnata pinnis pinnulisque oppositis cum rhachi articulatis deciduis reticulatis, petiolo supra medium nodoso-incrassato basi tumido brevissime vaginante. Pedunculus elongatus v. foliis multoties brevior et petiolo tenuior. Spathæ tubus subglobosus, convolutus, fl. involvens, fauce constricta, lamina lanceolata v. cymbiformi dorso supra apicem cornuta horizontali recurva v. reflexa. Spadix sessilis, cylindraceus, spatha brevior, brevis v. elongatus, supra fl. constrictus ; inflorescentiæ densifloræ ; brevis et ellipsoidea v. elongata et cylindracea, floribus hexagonis ; brevis, floribus 4-gonis.

Species 2, Africæ tropicæ orientalis incolæ. Genus in sectiones 2 divisum:—
1. Euzamioculcas. Folia imparipinnata. Pedunculus brevis. Spatha cymbiformis. Inflorescentia brevis et cum conformis. Fl. staminodiis instructus. Engl. Arac. 208. Lodd. Bot. Cab.t. 1408 (Caladium). Bot. Mag. t. 5985.
2. Gonatopus. Folia bi-tri-pinnata. Pedunculus gracilis. Spatha lanceolata. Inflorescentia cylindracea, quam multo longior. Fl. staminodiis 0. Bot. Mag. t. 6026. GONATOPUS, Engl. Arac. 208.


 

top


this html version © 2008 Norbert Anderwald - All rights reserved
disclaimer


index page


July 5, 2008

last update:
October 09, 2014

Valid HTML 4.01    Valid HTML 4.01   Valid CSS level 3