Home About The Family My Products Legal stuff Archives Search
Analiza zagrożeń zgodnie z dyrektywą UE

Up
Poderecznik (html)
Wzór oznakowania CE

Gefährdungsanalyse nach EG - Maschinenrichtlinie
Analiza zagrożeń zgodnie z dyrektywą UE
AnTherm (Thermal Bridges)
AnTherm (Wärmebrücken)
GEBA (Gebäudesimulation)
Externe Kosten (ecopotential calculus)
WaeBru (thermal heat bridges)
WaeBru (Wärme Brücken)
HochSch (isolines and pseudocolor)
HochSch (Isolinien und Falschfarben)
SolRad3 (solar radiation)
SolRad3 (Sonnenstrahlung)
Solar Toolbox (solar energy potential)
Applet License
Gauß-Krüger (geo coordinate transform)
NatVent (natural ventilation)
NatVent (natural ventilation)
Kenn8110 (Bauteil Kenngrössen)
AVS-ARC/INFO (AVS modules)

PolskiDeutsch


Od 1. stycznia 1995 jest wymagane, aby każda maszyna była oznakowana znakiem CE.
Przepisy  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170) dotyczące oznakowania CE i posługiwania się tym oznakowaniem stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, ... co ... nie uchybia możliwości umieszczania na wyrobach i posługiwania się oznakowaniem CE na podstawie prawa państw obcych.

Analiza niebezpieczenstw - Logo programuProgram pomaga w opisie wewnętrznych środków podjętych w celu zapewnienia, że wytwarzane maszyny pozostają w zgodności w wymaganiami Dyrektywy Maszynowej Unii Europejskiej i zarządzeniem Rady Ministrów.
Program ma zastosowanie do produktów seryjnych i jednostkowych.

Program prowadzi użytkownika od definicji maszyny aż do opracowania deklaracji zgodności.

Struktura programu pozwala na konstrukcję własnej biblioteki odnośników norm - dzięki temu można stosować ten program również dla wszystkich maszyn. Zintegrowane z programem funkcje pomocy opisują całość procesu.

Wamagane oznakowanie CEDeklaracja zgodności, dyrektywa maszynowa ?
Labirynt norm który się niebywale upraszcza -
dzięki użyciu programu "Analiza zagrożeń".
Program "Analiza zagrożeń" produkuje dla państwa maszyny
dokumentację, która dla oznaczenia CE
j e s t   o b o w i ą z k o w a.

Zgodnie z rozporządzeniem:

Producent jest obowiązany ocenić zagrożenia w celu zidentyfikowania wszystkich zagrożeń odnoszących się do danej maszyny. Producent powinien zaprojektować i wykonać tę maszynę, biorąc pod uwagę dokonaną przez siebie ocenę.

Zainteresowany? Na wysłane zapytanie udzielimy z chęcią dalszych informacji.

Strona internetowa www.dyrektywa.com jest poświecona w całości temu programowi.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer personalny
 • Zalecamy wyposażenie w system operacyjny Microsoft Windows XP lub 2000.
 • Microsoft Access XP/2002 lub 2003 na bazie systemu Windows
  (licencja elementów wykonawczych Access 2002, jeśli jeszcze nie jest posiadana, może być zamówiona osobno).
 • Około 10MB wolnej przestrzeni na dysku w celu instalacji.
  Wystarczająca przestrzeń do zapamiętywania danych programu (typowe jest 1-10MB dla każdego zlecenia).
 • Zalecamy 256MB (lub więcej) pamięci RAM.
 • Rozdzielczość monitora 800x600 z 256 kolorami jest w zupełności wystarczająca.
 • Dowolna drukarka zainstalowana jako standardowa systemu (program używa formatu A4).

Uzyskanie licencji:

 • Niewyłączną, ograniczoną i nieprzenośną licencję użytku programu należy uzyskać dla każdego stanowiska pracy, nazwy klienta i lokacji.
 • Licencja użytku programu nie zawiera licencji Microsoft Access 2002 (należy ją osobno dodatkowo uzyskać).
 • Licencja użytku programu nie zawiera ani norm ani wytycznych (należy je osobno dodatkowo uzyskać).
 • Pakiet instalacyjny oraz klucz licencji są dostarczany wyłącznie na drodze elektronicznej (np. e-mail).

Deklaracja zgodności z dyrektywą maszynową musi być złożona tez dla maszyn i elementów bezpieczeństwa wykonanych na własny użytek. Przy imporcie z krajów nie należących do UE dotyczy to także maszyn używanych. Należy zadecydować czy maszyna podlega obowiązkowi odbioru przez jednostki notyfikowane ( patrz załącznik IV Dyrektywy Maszynowej).

Co to jest maszyna?

 • Zespół sprzężonych części lub elementów składowych, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, wraz z odpowiednimi elementami uruchamiającymi, obwodami sterowania, zasilania, połączonych wspólnie w celu określonego zastosowania, w szczególności do przetwarzania, obróbki, przemieszczania lub pakowania materiałów,
 • Zespół maszyn, które w celu osiągnięcia wspólnego efektu końcowego zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, aby działały jako zintegrowana całość,
 • Wymienne wyposażenie modyfikujące funkcje maszyny, które jest wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem do zamontowania przez operatora do maszyny lub szeregu różnych maszyn albo do ciągnika, o ile wyposażenie to nie stanowi części zamiennej lub narzędzia.

Dyrektywa Maszynowa

W przypadku, gdy dana maszyna podlega także innym dyrektywom dotyczącym innych zagadnień, które również przewidują naniesienie oznakowania CE, oznakowanie to powinno wskazywać, ze przez domniemanie maszyna spełnia wymagania tych pozostałych dyrektyw.

Ważniejsze Dyrektywy:

 1. Dyrektywa 73/23/EWG ( sprzęt elektryczny)
 2. Dyrektywa Maszynowa 98/37/EWG ( obowiązuje w UE od 1.1.1995)
 3. Dyrektywa 89/336/EWG ( kompatybilność elektromagnetyczna)
 4. Dyrektywa 89/686/EWG ( środki ochrony indywidualnej)

Wszyscy, którzy chcą wykonać oznakowanie zgodności CE musza zapoznać się z następującymi normami i wytycznymi:

 • Dyrektywa Maszynowa 98/37/WE,
 • EN 12100-1 und -2,
 • EN 954 T1,
 • EN 1050.

Program "Analiza zagrożeń" pomaga w procedurze przeprowadzenia analizy i oceny zgodności, dlatego też jest konieczne, aby cytowane zalecenia i normy były w posiadaniu użytkownika (np. PKN).

Uzyskanie oznaczenia CE

Znaku CE można dopiero wtedy użyć, jeśli zostały spełnione wszystkie wymagania rozporządzeń UE.
Jeśli maszyna jest wysyłana w stanie gotowym do użytku, to oznaczenie CE musi być uzyskane wcześniej.
Jeśli maszyna musi zostać jednak zmontowana na miejscu użycia, to oznakowanie CE musi być uzyskane przed wprowadzeniem do ruchu.

Maszyny powinny być oznaczone w sposób czytelny i trwały. Oznaczenie powinno zawierać:

 • nazwę i adres producenta,
 • oznakowanie CE,
 • oznaczenie serii lub typu maszyny,
 • numer fabryczny, jeżeli stosuje się numery fabryczne,
 • rok budowy maszyny.

Z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170) :
Maszyna powinna być wykonana w taki sposób, aby nadawała się do realizowania swojej funkcji oraz mogła być regulowana i konserwowana nie powodując zagrożenia dla osób wykonujących te czynności w warunkach przewidzianych przez producenta.
W celu przeciwdziałania zagrożeniom, o których mowa w ust. 1, powinny być przedsięwzięte środki mające na celu wyeliminowanie wszelkiego ryzyka wypadku, w przewidywanym okresie eksploatacji maszyny, z jej montażem i demontażem włącznie, nawet wówczas, gdy ryzyko wypadku może powstać w wyniku możliwych do przewidzenia sytuacji odbiegających od normalnych.

Wamagane oznakowanie CEZgodnie z rozporządzeniem:

Producent jest obowiązany ocenić zagrożenia w celu zidentyfikowania wszystkich zagrożeń odnoszących się do danej maszyny. Producent powinien zaprojektować i wykonać tę maszynę, biorąc pod uwagę dokonaną przez siebie ocenę.

Zainteresowany? Na wysłane zapytanie udzielimy z chęcią dalszych informacji.

Strona internetowa www.dyrektywa.com jest poświecona w całości temu programowi.


Home About The Family My Products Legal stuff Archives Search

Last Updated on 07 Juli 2009 18:11:03 +0200
Copyright © 1962-2009 by Tomasz Kornicki (TKO)

chello visit counter visits to this site